vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding risico

Door middel van de reservering van een proefles verklaar ik Amsterdam Training Center nimmer aansprakelijk te zullen stellen. Ik ben mij bewust ben van de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan trainingen bij Amsterdam Training Center. Het is mij bekend dat aan deze trainingen risico’s verbonden zijn. 

Ten opzichte van Amsterdam Training Center en instructeurs (hierna te noemen ‘gevrijwaarde partij’) zie ik af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met deelname aan een training.

Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in iedere vorm, ook wanneer deze mijn dood als gevolg hebben. Dit met de aantekening dat ook mijn erfgenamen als consequentie van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de ‘gevrijwaarde partij’ geldend kunnen maken.

Verder verklaar ik dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de ‘gevrijwaarde partij’ noch door mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd. Het is mij bekend dat de deelname aan trainingen bij Amsterdam Training Center een fysiek inspannende activiteit is. Ik verklaar dan ook over een goede gezondheid te beschikken. (zie Eigen Verklaring).

Eigen verklaring
Heeft u last van een van de volgende aandoeningen?                                                                

Klachten bij inspanning

Duizeligheidsklachten

Ingeklapte long                       

Zware hoofdpijn, migraine

Toevallen, vallende ziekte (epilepsie)                                    

Rug- of nekklachten                                  

Aandoeningen aan hart of bloedvaten      

Ernstig hoofdletsel, hersenschudding

Andere ziekte of aandoeningen

Indien je één of meerdere vragen met “Ja” hebt beantwoord, wordt je verzocht voorafgaand aan de proefles dit aan te geven bij de instructeur.
Amsterdam Training Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van letsel of schade/vermissing van eigendommen.