ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Aanmelding
a) Aanmelding vindt plaats door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier. Na ondertekening van het inschrijfformulier bent u klant bij Amsterdam Training Center.
b) Bij inschrijvingen dient u een kopie of scan van zijn/haar pasfoto in te leveren of te mailen naar: contact@amsterdamtrainingcenter.nl
c) Jongeren onder de 18 jaar kunnen zich alleen inschrijven met een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 2 – Lidmaatschap en termijnen
a) De standaard overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan en heeft
een looptijd van minimaal 6 maanden. Na deze vaste looptijd wordt het
lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd en geldt een opzegtermijn van
1 maand.
b) De maandelijks opzegbare overeenkomst kan op elk gewenst moment
ingaan en heeft een looptijd van minimaal 1 maand. Na deze vaste looptijd
wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd en kan op elke
gewenst moment per direct worden opgezegd. De contributie wordt bij
opzegging naar rato in rekening gebracht.
c) Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden door middel van een brief of
e-mail.
d) Op vertoon van een geldige MBO studentenpas of een collegekaart hanteert Amsterdam Training Center een studententarief.
e) Ook voor scholieren in het voortgezet onderwijs hanteert Amsterdam
Training Center een studententarief.
f) Tijdelijk stopzetten (bevriezen) is alleen mogelijk als de klant gedurende een periode van minimaal 1 maand geen deel kan nemen aan de trainingen als gevolg van een aantoonbare blessure, ziekte of zwangerschap.
g) Lidmaatschappen binnen de vaste lidmaatschapsperiode kunnen over worden gedragen aan vrienden of familieleden.
h) Met dit lidmaatschap kan er deel worden genomen aan: MMA, bokszaktraining, Kickbox Bag & Conditioning, Pencak Silat en de Open Mat trainingen. Alle overige trainingsactiviteiten kunnen alleen tegen extra betaling worden gevolgd.
i) Tussentijdse opzegging door de klant is alleen mogelijk indien:
• Het voor de klant door een aantoonbare blessure/ziekte nooit meer mogelijk
is om deel te nemen aan de trainingen.
• Bij verhuizing buiten een straal van 20 km.
• Bij overlijden.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
a) De maandelijkse contributie wordt via automatische incasso voldaan.
Klanten betalen aan het eind van elke maand. Bij het niet tijdig ontvangen
van de verschuldigde contributie door onvoldoende saldo of stornering dient
de klant binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken.
Deelname aan de trainingen is niet toegestaan zolang er niet aan de
betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 4 – Tarieven
a) Amsterdam Training Center behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Klanten worden tenminste 2 maanden voorafgaand aan de
aanpassing in kennis gesteld.

Artikel 5 – Bedenktijd
a) Gedurende een bedenktijd van 7 werkdagen na ondertekening van deze
overeenkomst, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst
kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment
dat de klant eerder gebruik maakt van de faciliteiten van Amsterdam Training Center.

Artikel 6 – Trainingstijden en instructeurs
a) Amsterdam Training Center behoudt zich het recht voor om de trainingstijden te wijzigen. De klant heeft geen recht op restitutie van contributie wanneer er geen lessen worden aangeboden op officiële en erkende feestdagen en/of wanneer trainingstijden worden gewijzigd. Klanten worden tenminste 2 maanden voorafgaand aan de aanpassing in kennis gesteld.
b) Eén keer per jaar zijn er gedurende een periode van 14 dagen geen lessen
i.v.m. de zomerstop. Klanten worden tenminste 14 dagen van tevoren in kennis gesteld op: www.amsterdamtrainingcenter.nl.
c) Amsterdam Training Center behoudt zicht het recht voor om lessen door
verschillende instructeurs te laten verzorgen.

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid
a) Het volgen van trainingen in Amsterdam Training Center is geheel voor eigen risico van de klant.
b) Amsterdam Training Center is niet aansprakelijk voor besmetting met
COVID-19 of andere virussen/bacteriele infecties welke zijn opgelopen
tijdens een training of bezoek aan Amsterdam Training Center.
c) Amsterdam Training Center en alle betrokken instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de klant of derden.
d) De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Amsterdam Training Center wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

 

Artikel 8 – Gedragsregels

a) De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels van

Amsterdam Training Center en hierna te handelen. De gedragsregels zijn terug

te vinden op de website: www.amsterdamtrainingcenter.nl/gedragsregels

b) Schending van de gedragsregels kan leiden tot een tijdelijke schorsing of het

stopzetten van uw lidmaatschap. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan

door de sportschoolhouder(s) de toegang tot de sportschool worden ontzegt.

Artikel 9 – Camera toezicht

a) Bij Amsterdam Training Center is continue cameratoezicht. In het kader van de

wet op de privacy zullen de beelden niet aan derden worden verspreid. Alleen

in het geval van een misdrijf of ongeval kunnen de beelden aan de politie en/of

verzekeringsmaatschappij worden verstrekt.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden en

toepasselijkheid

a) Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Amsterdam Training Center

is het Nederlands Recht van toepassing.

b) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst

tussen de klant en Amsterdam Training Center zullen worden beslecht door een

bevoegde rechter.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Amsterdam Training Center kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Amsterdam Training Center en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Amsterdam Training Center verstrekt. Amsterdam Training Center kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboortedatum

– Uw geboorteplaats

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw bankrekeningnummer

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben

Amsterdam Training Center verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch

contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet

bereikbaar bent. Daarnaast gebruikt Amsterdam Training Center bepaalde

persoonlijke gegevens om de maandelijkse contributie te kunnen incasseren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Amsterdam Training Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen

overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Amsterdam Training Center verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de de activatie van uw persoonlijke account,

toevoeging het (Virtuagym)reserveringssysteem of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting welke niet in strijd is met de wet op privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

contact@amsterdamtrainingcenter.nl

Amsterdam Training Center zal binnen uiterlijk vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Amsterdam Training Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik van beeldmateriaal

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het

gebruik van beeldmateriaal waarop u te zien bent tijdens trainingen bij

Amsterdam Training Center. Dit beeldmateriaal mag worden vertoont op de websites en social media accounts van Amsterdam Training Center. Op het moment dat u wilt dat beeldmateriaal wordt bewerkt, zodat u niet meer herkenbaar ben, dient

Amsterdam Training Center, binnen 5 werkdagen, aan dit verzoek te voldoen.